تعرفه ها

۳ ماهه

۱۴,۰۰۰ تومان
 • انتشار یک آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

۳ ماهه برنز

۶۰,۰۰۰ تومان
 • انتشار پنج آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

۳ ماهه طلایی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • انتشار بیست آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

۳ ماهه نامحدود

۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
 • ایجاد پروفایل ویژه برای شرکت ها
 • قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول ( یک هفته )

۶ ماهه نامحدود

۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۶ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
 • ایجاد پروفایل ویژه برای شرکت ها
 • قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول ( دو هفته )

۱ ساله نامحدود

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۱۲ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
 • ایجاد پروفایل ویژه برای شرکت ها
 • قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول ( چهار هفته )